Cách thiết lập mật khẩu bằng hình ảnh cho Windows 10

Thứ năm - 16/08/2012 05:04
Cách thiết lập mật khẩu bằng hình ảnh cho Windows 10
Cách thiết lập mật khẩu bằng hình ảnh cho Windows 10

Ngoài vi?c ??ng nh?p v?i m?t kh?u thông th??ng, Windows cung c?p các bi?n pháp b?o m?t khác nh? mã PIN và m?t kh?u hình ?nh ?? b?o v? máy tính kh?i b? truy c?p trái phép.

M?o tìm m?t kh?u Wi-Fi t?ng truy c?p trên máy tính Windows

C?nh báo n?n dùng chung m?t kh?u cho các d?ch v? khác nhau

M?o xem m?t kh?u Wi-Fi sân bay b?ng Google Maps

Gi?ng nh? mã PIN, m?t kh?u hình ?nh có th? ???c s? d?ng nh? m?t ph??ng pháp thay th? ?? ??ng nh?p vào máy tính thông qua tùy ch?n tài kho?n. N?u g?p khó kh?n trong vi?c ghi nh? m?t kh?u dài, m?t kh?u hình ?nh là m?t l?a ch?n tuy?t v?i.

M?t kh?u hình ?nh cho phép b?n ??ng nh?p b?ng cách v? hình d?ng (???ng th?ng ho?c hình tròn), ch?m vào m?t s? ?i?m nh?t ??nh trên hình ?nh ho?c b?ng c? ch?. T?t c? ??u ???c tùy ch?nh b?i ng??i dùng khi thi?t l?p m?t kh?u. Nó ho?t ??ng khá t?t trên máy tính và máy tính xách tay h? tr? màn hình c?m ?ng.

Theo ?ánh giá, m?t kh?u hình ?nh an toàn nh? m?t kh?u thông th??ng ho?c mã PIN vì d? li?u ???c l?u tr? c?c b? trên máy tính c?a b?n. Ngay c? khi ?ã thi?t l?p m?t kh?u hình ?nh, b?n luôn có th? ??ng nh?p vói m?t kh?u thông th??ng ho?c mã PIN v?i nút tùy ch?n ??ng nh?p trên c?a s? ??ng nh?p.

Cách thi?t l?p m?t kh?u hình ?nh

??u tiên b?n hãy truy c?p vào Windows Settings t? trình ??n Start (ho?c s? d?ng t? h?p phím Windows + I), sau ?ó nh?p vào th? Accounts.

Trên trang Accounts, nh?p vào Sign-in options ? b?ng ?i?u khi?n bên trái.

1495648278 149564648840612 2

B?n s? tìm th?y tùy ch?n hình ?nh d??i m?t kh?u truy?n th?ng và PIN. Nh?p vào th? Add d??i tiêu ?? Picture password.

1495648278 149564650517455 3

Windows s? yêu c?u b?n nh?p m?t kh?u thông th??ng vào c?a s? pop-up ?? ch?c ch?n r?ng m?t kh?u hình ?nh ?ang ???c b? sung.

Nh?p thông tin ??ng nh?p r?i nh?p vào OK. C?a s? m?t kh?u hình ?nh xu?t hi?n và công vi?c ti?p theo c?a b?n là nh?p vào nút Choose Picture.

1495648278 149564651630458 4

Ch?n hình ?nh t? máy tính mà b?n mu?n s? d?ng làm n?n cho m?t kh?u hình ?nh. Theo khuy?n cáo b?n nên s? d?ng hình ?nh có ?? phân gi?i cao ?? nâng cao hi?u qu?.

Khi ?ã ch?n ?nh, nh?p vào nút Use this picture. Bây gi? b?n s? ph?i v? ba c? ch? trên hình ?nh, có th? là m?t s? k?t h?p c?a vòng tròn, ???ng th?ng ho?c cú ch?m (nh?p chu?t).

1495648278 149564652539014 5

Bây gi? ?i?u ch?nh kích th??c, h??ng, v? trí và th? t? mà b?n s? th?c hi?n c? ch? trên hình ?nh ?? nó tr? thành m?t kh?u hình ?nh. Vi?c thi?t l?p này yêu c?u xác nh?n 2 l?n thao tác. Trong quá trình thi?t l?p b?n có th? nh?p vào nút Start over n?u v? sai b?t k? c? ch? nào.

1495648279 149564653880841 6

Sau khi xác nh?n xong, nh?p vào nút Finish và m?t kh?u hình ?nh m?i c?a b?n s? ???c kích ho?t.

Bây gi?, b?n s? th?y hình bên ph?i khi ti?n hành ??ng nh?p. Lúc này hãy v? các c? ch? ?úng th? t? s? ??ng nh?p vào máy tính.

N?u có m?t s? v?n ?? v?i m?t kh?u hình ?nh, b?n có th? ch?n s? d?ng m?t kh?u thông th??ng ho?c mã PIN ?? ??ng nh?p b?ng cách nh?p vào Sign-in options.

1495648279 149564654721910 7

Nhìn chung, m?t kh?u hình ?nh là l?a ch?n khá t?t trong tr??ng h?p b?n có máy tính v?i màn hình c?m ?ng, còn n?u không t?t nh?t hãy s? d?ng m?t kh?u truy?n th?ng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây