Nên chọn mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS?

Thứ sáu - 09/08/2019 05:09
Nên chọn mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS?
Nên chọn mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS?

Máy tính Windows 10 S c?a Microsoft s? c?nh tranh v?i Chromebook ch?y Chrome OS. Nh?ng s?n ph?m nào phù h?p v?i b?n, và s? khác bi?t gi?a 2 n?n t?ng này ra sao?

Windows 10 s?p có tính n?ng "phân th?" khi duy?t file

Cách t?i Windows 10 ‘chính hãng’ t? Microsoft

T?t tính n?ng “update” phi?n ph?c trên Windows 10

Windows 10 S không ph?i là h? ?i?u hành nh?

V?i vi?c xác ??nh Chrome OS là ??i th? c?nh tranh, nhi?u ng??i ngh? r?ng Windows 10 S c?ng nh? nh? Chrome OS. Tuy nhiên ?i?u này là không ?úng. Ngoài nh?ng thay ??i v? th?i l??ng và hi?u n?ng pin, Windows 10 S còn có th? so sánh v?i phiên b?n Windows 10 Pro, m?c dù ?ã lo?i b? b?t m?t vài tính n?ng.

1494609800 149460922011920 2

Theo ghi nh?n, trình cài ??t cho phiên b?n Chrome OS 64-bit có dung l??ng 116MB và không gian chi?m d?ng kho?ng 7GB. ??i v?i Windows 10 S, thông tin này ch?a ???c xác ??nh rõ vì Surface Laptop v?n ch?a ???c phát hành và Microsoft c?ng ch?a cung c?p b?n t?i xu?ng c?a Windows 10 S. Nh?ng d??ng nh? ch?c ch?n nó s? l?n h?n so v?i nh?ng gì mà Chrome OS yêu c?u.

Windows 10 S không d?a trên ?ám mây

M?c ?ích chính c?a Chrome OS là giúp m?i ng??i có th? truy c?p vào n?i dung tr?c tuy?n nhanh h?n. Vì v?y chúng ???c t?p trung vào môi tr??ng ?ám mây, cho phép b?n tr?c tuy?n ngay khi kh?i ??ng máy tính.

Nên ch?n mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS? - 2

?i?u này c?ng khi?n cho h? ?i?u hành tr? nên nh? h?n vì ph?n l?n các t?p tin ???c l?y t? ?ám mây thay vì l?u tr? trên máy tính. Ng??c l?i, Windows 10 S không ph?i là h? ?i?u hành d?a trên ?ám mây, có ngh?a các d? li?u s? chi?m không gian trên ??a c?ng gi?ng nh? Windows thông th??ng.

Windows 10 S có th? ???c nâng c?p

N?u không thích b? bu?c ph?i s? d?ng các ?ng d?ng nh? trình duy?t Edge, Bing và Windows Store, b?n có th? nâng c?p t? Windows 10 S lên phiên b?n Windows 10 Pro ??y ?? và lo?i b? t?t c? nh?ng h?n ch? này v?i m?c phí ch? 49 USD.

Nên ch?n mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS? - 3

M?c dù ?i?u này có th? khi?n ng??i dùng b?c b?i khi ?ã chi ??n 999 USD cho m?t máy tính xách tay nh? Surface Laptop, nh?ng ít nh?t b?n có thêm l?a ch?n ?? ???c t? do h?n. Còn v?i Chrome OS, b?t k? lo?i nâng c?p nào c?ng có ngh?a b?n ph?i chuy?n sang m?t h? ?i?u hành khác hoàn toàn.

L?a ch?n ph?n c?ng

Chrome OS là h? ?i?u hành c? và ph? bi?n nên có r?t nhi?u tùy ch?n ph?n c?ng, t? máy tính xách tay giá r? ch? 299 USD cho ??n nh?ng máy tính cá nhân nh? g?n. Trong khi ?ó, Windows 10 S hi?n t?i m?i ch? xu?t hi?n trên Surface Laptop, song ng??i dùng có th? ch? thêm m?t th?i gian khi nhi?u OEM ?ã b?t ??u lên k? ho?ch tung s?n ph?m ch?y Windows 10 S ra th? tr??ng trong th?i gian t?i. Tr??c m?t, Surface Laptop là m?t c? máy khá ??t ti?n (999 USD) nh?ng trong t??ng lai s? có nhi?u laptop Windows 10 S ra m?t v?i giá ch? t? 189 USD.

Nên ch?n mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS? - 4

M?t ?i?m c?ng dành cho Windows 10 S chính là nó t??ng thích các ph?n c?ng nh? nh?ng gì mà Windows 10 có th?, do ?ó ng??i dùng s? không c?n ph?i s?n lùng trình ?i?u khi?n (driver) và h?u h?t các thi?t b? ngo?i vi ??u có th? ho?t ??ng ???c v?i thi?t b?.

H? th?ng sinh thái ?ng d?ng

L?a ch?n gi?a Windows 10 S và Chrome OS gi?ng nh? ch?n gi?a iOS và Android. V?i Chrome OS, b?n s? ph?i s?ng trong h? sinh thái c?a Google, bao g?m Google Drive, Google Docs, Google Maps…. ??i v?i các ?ng d?ng khác, ng??i dùng có th? truy c?p vào ch? ?ng d?ng dành cho Chrome OS ?? t?i v?, th?m chí nó còn có th? ch?y các ?ng d?ng Android.

Nên ch?n mua máy tính Windows 10 S hay Chrome OS? - 5

V?i Windows 10 S, nó s? ch?y các ?ng d?ng trên Windows Store. M?c dù s? l??ng ?ng d?ng không nhi?u b?ng ?ng d?ng Android nh?ng v?i s? ti?n 49 USD b? ra, b?n có th? nâng c?p h? th?ng ?? ch?y các ?ng d?ng Win32 v?n có s? l??ng r?t l?n.

M?t ?i?u n?a c?n ?? c?p chính là kh? n?ng h? tr? trò ch?i, m?t ?i?u mà Windows th?c s? n?i b?t. Chrome OS c?a Google ch? y?u gi?i h?n ch?i game trên trình duy?t nên yêu c?u game nh?, trong khi ?ng d?ng Windows Store có th? ch?a nh?ng game h?p d?n nh? Gears of War và Forza.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây