Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe

Thứ sáu - 09/08/2019 05:12
Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe
Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe

h?o sát c?a các nhà khoa h?c M? thu?c ?H California - San Diego (UCSD) và ?H Yale nêu b?ng ch?ng v? vi?c s? d?ng Facebook có ?nh h??ng tiêu c?c ??n s?c kh?e và h?nh phúc c?a con ng??i.

'Ông l?n' Facebook có ?ang vi ph?m pháp lu?t Vi?t Nam?

Ông ch? Facebook cu?i cùng c?ng t?t nghi?p ??i h?c

Facebook ??a các d?ch v? truy c?p internet mi?n phí vào Vi?t Nam

Dùng Facebook ?nh h??ng s?c kh?e - 1

Nhóm nghiên c?u lên ti?ng báo ??ng khi có 2 t? ng??i ?ang s? d?ng Facebook.

Nghiên c?u ???c công b? trên T?p chí D?ch t? h?c M? nêu kh? n?ng nh?ng ng??i dùng Facebook th??ng xuyên có v? ít hài lòng v?i cu?c s?ng và ít c?m th?y kh?e m?nh h?n so v?i nh?ng ng??i có cân nh?c th?i gian vào m?ng xã h?i. Nh?t báo Wall Street Journal nh?n m?nh: "B?n càng nh?n "thích" bao nhiêu l?n thì b?n càng c?m th?y t? h?n b?y nhiêu". Nhóm nghiên c?u ?ã kh?o sát s?c kh?e tâm th?n và t??ng tác xã h?i c?a 5.208 ng??i và theo dõi trong 2 n?m. Ng??i tham gia ??ng ý ?áp ?ng nh?ng kh?o sát v? s?c kh?e, c?m xúc và giao ti?p, ???c Vi?n Gallup th?c hi?n t? n?m 2013-2015, ??ng th?i trao ??i v?i các tác gi? nghiên c?u v? s?c kh?e, h?nh phúc, giao ti?p c?ng nh? vi?c s? d?ng Facebook.

Nhóm nghiên c?u phát hi?n m?i liên quan ch?t ch? gi?a vi?c s? d?ng Facebook quá nhi?u v?i tình tr?ng tiêu c?c v? s?c kh?e th? ch?t và tâm th?n ho?c tâm lý b? t?n th??ng trong giao ti?p. M?i tr??ng h?p có t?n su?t thao tác nh? "thích" m?t ??ng nh?p; vào ???ng liên k?t m?i; c?p nh?t tr?ng thái c?a mình t?ng lên v??t tr?i thì nghiên c?u phát hi?n t? l? nguy c? ng??i dùng ?ó có v?n ?? v? s?c kh?e tâm th?n t?ng thêm t? 5%-8%.

Nhóm nghiên c?u xác ??nh ?ây không ph?i là công trình ??u tiên nêu lên m?i t??ng quan này mà t?ng có nghiên c?u khác phát hi?n vi?c s? d?ng m?ng xã h?i t?ng b?t th??ng có th? th??ng ?i kèm v?i c?m giác b? cô l?p, lo âu ho?c s? b? lãng quên. Các nhà khoa h?c này th?a nh?n có th? có nh?ng khác bi?t gây nhi?u trong nghiên c?u c?a h? khi?n k?t qu? có th? không th?t chính xác và h? c?ng không mu?n ??n ph??ng ch?ng t? r?ng Facebook "t?t" ho?c "x?u" cho s?c kh?e tâm th?n. Tuy nhiên, ?i?u ??ng tác gi? công trình Nicholas Christakis mu?n l?u ý là nhu c?u v? tình b?n th?c s? và t??ng tác ? ??i th?c v?n là ?i?u then ch?t nh?t trong quan h? gi?a ng??i v?i ng??i.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây